Срок за регистрация до 01.09.2021
Срок за плащане до 10.09.2021