1. ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ” /ФТКБ/ е шампионат, който се провежда всяка година, с цел класиране на фийлд таргет стрелците в България за годината, както и за излъчване на национален отбор за международни първенства по фийлд таргет, при необходимост.
  Шампионатът се администрира от Фийлд Таргет Клуб София (ФТКС), в качеството му на Представляващ управителен орган (Representative Governing Body – RGB) на Световната федерация по фийлд таргет (WFTF) за територията на Република България.
 2. ФТКБ излъчва шампион в два отделни класа:
  PCP (пневматична въздушна пушка)
  Пружина
 3. Шампионатът се състои от осем или повече състезателни кръга. Всеки състезателен ден се счита за отделен кръг.
  Програмата на състезанията, които ще участват във ФТКБ през следващата календарна година, се определя от Управителния съвет на ФТКС преди края на текущата календарна година. Програмата включва дата и място на провеждане, брой мишени, и друга информация, която бъде преценена като необходима. Ако датата на състезанието не е определена към момента на публикуване на програмата, то тя може да се допълни впоследствие.
  В програмата може да се включват и състезания, организирани от други български фийлд таргет организации и формирования, които изявят желание за това пред УС на ФТКС.
  ФТКС има право да променя програмата за „ФИЙЛД ТАРГЕТ КУПА НА БЪЛГАРИЯ” при възникване на основателни причини за това.
 4. Всеки желаещ да участва в класирането за ФТКБ трябва да попълни молба по образец и да я предаде на УС на ФТКС. До състезанията от шампионата се допуска всеки желаещ стрелец, който изпълнява ограниченията на оборудването, но той не влиза автоматично във класирането за ФТКБ.
  4.1. УС на ФТКС гласува новите Молби и взема решение за приемане в Клуба
  4.2. Всеки включил се в рейтинговото класиране участва само със състезанията след подаване на молбата и влизане в рейтинга
  4.3. До второто състезание за рейтинговата година трябва да се заплатят годишните такси. В противен случай се отпада от рейтинговото класиране.
  4.4. Всеки вече приет състезател трябва да потвърди своето участие в рейтинга от 1 до 31 Януари
 5. Всеки от състезателите събира проценти от 50% от кръговете на шампионата или минимум 5 състезания.
  Ако състезателя е участвал в повече от определящия брой кръгове, вземат се в предвид най-високите му резултати.
  За всеки кръг от ФТКБ участниците в него получават проценти, както следва: участникът с най-добър резултат – 100%, останалите – в зависимост от процентното съотношение между точковия резултат на първия участник в класирането, и техния собствен точков резултат. Например, ако победителят в състезанието има 40 точки, участник с резултат 20 точки ще получи 50%.
  Сборът от процентите, с които всеки от състезателите участва в ФТКБ, определят временното и крайното класиране в шампионата.
 6. Ако при излъчване на шампион на ФТКБ има равенство в класирането за 1-во място, шампионът се излъчва чрез:
  6.1. Събира се броя свалени мишени в състезанията определящи рейтинга на всеки участник. Стрелеца с по-големият сбор печели.
  6.2. Ако все още съществува равенство се провежда надстрелване на последното състезание от шампионата
 7. Състезанията от програмата на ФТКБ се провеждат по общоприетият правилник за провеждане на Фийлд Таргет състезания на територията на България и са във формат по 50 мишени.
  При всеки кръг задължително се провежда хроно-тест на всеки състезател /резултатът се отбелязва в състезателната карта на участника или във протокола на мероприятието/. Мощността на пушката не трябва да надвишава 16 джаула. Не се допускат компромиси с мощността.
 8. Излъчването на националния отбор за международни първенства по фийлд таргет става според крайното класиране за ФТКБ за предходната календарна година.
 9. Настоящият регламент, програмата на състезанията и таблица с класирането на участниците се публикуват в сайта на ФТКС ft-bulgaria.com или на друго подходящо място, като промени в информацията се отразяват по възможно най-бързия начин.